Bugun...
SON DAKİKA

Balıkesirli mucitten ayakta alkışlanacak proje

Ba­lı­ke­sir­li mucit Elekt­ro­nik Mü­hen­di­si Cen­giz Çetin, ‘Çar­pış­ma Ha­ber­ci­si/İlk Yar­dım Me­le­ği’ adını ver­di­ği pro­je­si ile araç ile seyir ha­lin­dey­ken kaza ya­pıl­ma­sı du­ru­mun­da be­lir­le­nen 3 nu­ma­ra­ya konum bil­gi­si­ni mesaj yo­luy­la ulaş­tı­ğı­nı açık­la­dı.
facebook-paylas
 Tarih: 18-05-2019 13:17:53

Balıkesirli mucitten  ayakta alkışlanacak proje

Daha önce bir­çok icat­ta bu­lu­nan 62 ya­şın­da­ki Elekt­ro­nik Mü­hen­di­si Cen­giz Çetin, yeni ge­liş­tir­di­ği ve ‘Çar­pış­ma Ha­ber­ci­si/İlk Yar­dım Me­le­ği’ adını ver­di­ği pro­je­si­ni ta­nıt­tı. Çetin, proje ile kaza anın­da araç sa­hi­bi­nin daha önce be­lir­le­di­ği 3 nu­ma­ra­ya konum git­ti­ği­ni be­lirt­ti. Çetin ay­rı­ca mü­te­şeb­bis­ler­den de des­tek bek­le­di­ği­ni ifade etti.

 

Üni­ver­si­te­yi Kay­se­ri’de oku­duk­tan sonra Ba­lı­ke­sir’e dön­dü­ğü­nü ve Ba­lı­ke­sir’de elekt­ro­ni­ği tam an­la­mıy­la öğ­ren­mek için TV ve radyo ta­mi­ri dük­ka­nı aç­tı­ğı­nı ak­ta­ran Çetin, be­ra­ber ça­lış­tı­ğı bir usta sa­ye­sin­de ça­lış­ma fonk­si­yon­la­rı­nı öğ­ren­di­ği­ni be­lirt­ti.

 

HAYAL GÜ­CÜ­MÜ KUL­LAN­DIM

 

1990’lı yıl­lar­da elekt­ro­ni­ği tam an­la­mıy­la öğ­ren­di­ği­ni söy­le­yen Çetin, geç­miş dö­nem­ler­de yap­tı­ğı bazı ça­lış­ma­lar hak­kın­da da bil­gi­ler verdi. Çetin; “Sesli adres gön­de­ren sis­tem üze­rin­de pro­je­ler üret­tim. Bu o dö­nem­ler­de Tür­ki­ye için ola­ğa­nüs­tü bir dö­nem­di. Ben bu sis­te­mi kendi hayal gü­cü­mü kul­la­na­rak dev­re­ye sok­tum. Ara­ba­lar için elekt­ro­nik fla­şör sis­te­mi ge­liş­tir­dim” dedi.


TSE’DE GÖ­RE­VE BAŞ­LA­DIM

 

İler­le­yen dö­nem­ler­de Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü’nde gö­re­ve baş­la­dı­ğı­nı ak­ta­ran Cen­giz Çetin, o dö­nem­de de ben­zer ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği­ni söy­le­di ve şöyle ko­nuş­tu: “Akıl­lı kapı zil sis­tem­le­ri­ni ge­liş­tir­dim. Dış ka­pı­yı çal­dı­ğın­da farkı, iç ka­pı­yı çal­dı­ğın­da fark­lı zil ça­lı­yor­du. Bu sa­ye­de ev sa­kin­le­ri hangi ka­pı­nın çal­dı­ğı­nı bi­li­yor­du. Flo­ra­san am­pul­ler üze­rin­de bazı ça­lış­ma­lar yap­tım.”

 

MUT­LAK SU­RET­LE KAZA OL­DU­ĞU AN­LA­MIN­DA­DIR

 

Yeni ge­liş­tir­di­ği ve Çar­pış­ma Ha­ber­ci­si/İlk Yar­dım Me­le­ği adı ver­di­ği pro­je­si hak­kın­da da bilgi veren Çetin; “Ka­za­lar il­gi­mi çek­me­ye baş­la­dı. Oto­ban­da kaza ya­pı­yor­sun kimse dur­mu­yor. Ha­ya­tı­nı kay­be­den bi­ri­si­ni 2 gün sonra bu­lu­yor­lar. Bunu nasıl ön­le­ye­bi­li­rim diye dü­şün­düm ve bir sis­tem ge­liş­tir­dim. Kaza ya­pıl­ma­sı ha­lin­de daha önce ha­fı­za­ya ve­ri­len 3 te­le­fon nu­ma­ra­sı­na konum atı­yor. Bu me­sa­jın gel­me­si demek mut­lak su­ret­le kaza ol­du­ğu an­la­mın­da­dır. Mesaj gel­dik­ten sonra ya o ki­şi­yi arar­sın yada 112 yada 155’e bilgi ve­rir­sin. Do­la­yı­sıy­la Çar­pış­ma Ha­ber­ci­si/İlk Yar­dım Me­le­ği adı al­tın­da bir cihaz ge­liş­tir­dim” dedi.


MÜ­TE­ŞEBBİSLER­DEN DES­TEK BEKLİYORUM

 

Mü­te­şeb­bis­ler­den des­tek bek­le­di­ği­ni ifade eden Çetin; “Sa­de­ce Ba­lı­ke­sir’deki araç sa­yı­sı­nın 450 bin ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Ben bu ci­ha­zın 3 yıl içe­ri­sin­de Tür­ki­ye’de zo­run­lu hale ge­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Do­la­yı­sıy­la bir mü­te­şeb­bi­se ih­ti­ya­cım var. Gi­ri­şim­ci­le­rin des­tek­le­ri­ni bek­li­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

  Bu haber 560 defa okunmuştur.
  Kaynak: http://www.balikesirposta.com.tr

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER TEKNOLOJİ Haberleri
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
  HABER ARŞİVİ
Bultenhaber
  HAVA DURUMU
GAZETEMİZ
  ANKET Tüm Anketler
Süper Lig'de kim şampiyon olur?
Bu anket'e Üye Girişi yaparak oy kullanabilirsiniz.
  NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI